Upper Bracket

Round 0

BO3
Fnatic
2
WFG
0
WG
2
XctN
0

Round 1

BO3
Fnatic
2
WG
0

Lower Bracket

Round 1

BO3
WFG
0
XctN
2

Round 2

BO3
WG
1
XctN
2

Final

BO5
Fnatic
3
XctN
1